چه واحدهایی اجازه فعالیت دارند/تنها “۲۱ گروه” شغلی درمحدودیت جدید امکان فعالیت دارند/فهرست مشاغل ٢١ گانه مجاز در این دوره را بشناسیم

چه واحدهایی اجازه فعالیت دارند/تنها “۲۱ گروه” شغلی درمحدودیت جدید امکان فعالیت دارند/فهرست مشاغل ٢١ گانه مجاز در این دوره را بشناسیم

در این راستا از خانواده بزرگ اصناف انتظار می‌رود تا با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و افزایش آن به سطح بیش از ۹۰ درصد، موجب قطع زنجیره انتقال این ویروس منحوس در جامعه گردند.؛