باید در برابر تخریب و مایوس کردن مردم هوشیارانه و با برنامه عمل کنیم/افرادی که مردم را تشویق به عدم شرکت در انتخابات می کنند، در مسیر دشمن قرار می گیرند

باید در برابر تخریب و مایوس کردن مردم هوشیارانه و با برنامه عمل کنیم/افرادی که مردم را تشویق به عدم شرکت در انتخابات می کنند، در مسیر دشمن قرار می گیرند

در مواقعی که هیئت امنا مانع جذب و حضور جوانان به مساجد و انجام فعالیت های فرهنگی می شوند باید صورت جلسه شده و اخطارهای لازم داده شود؛