بازگشت یکهزار و ۱۰۰ خانوار کهگیلویه وبویراحمدی به زندگی عشایری/ بهبود تنگناها و چالش های گذشته عشایر ظرف سال های اخیر/در حوزه امنیتی، معیشتی و آموزشی اکنون کمترین مشکلی در مناطق عشایری وجود ندارد

بازگشت یکهزار و ۱۰۰ خانوار کهگیلویه وبویراحمدی به زندگی عشایری/ بهبود تنگناها و چالش های گذشته عشایر ظرف سال های اخیر/در حوزه امنیتی، معیشتی و آموزشی اکنون کمترین مشکلی در مناطق عشایری وجود ندارد

با توجه به واقعی شدن قیمت دام و گوشت قرمز نیز وضع درآمدی و اقتصادی خانوارهای عشایری به نسبت گذشته بهبود یافته و اعطای تسهیلات و توجه ویژه دولت نیز امیدواری و سطح رضایتمندی عشایر این استان را قوت بخشیده است.؛