همایش بزرگ بانوان ستاد نخبگان انقلابی و مجمع نخبگان دانشگاهی حوزوی با حضور کاندیدای مطرح لیست نخبگان انقلابی

همایش بزرگ بانوان ستاد نخبگان انقلابی و مجمع نخبگان دانشگاهی حوزوی با حضور کاندیدای مطرح لیست نخبگان انقلابی

نقش بانوان در تحولات معاصر ایران بسیار موثر بوده است، مشروطه تحولش با بانوان پر رنگ شد، جنبش تنباکو با بانوان پر رنگ شد، جنبش ملی کردن صنعت نفت را بانوان جلو دارند، هرگاه تحولی قرار است در ایران بیفتد از سمت بانوان است.؛