کنایه های تند‌ شاپور رمضانی به نماینده بویراحمد و دنا در دیدار با مردم کالوس

کنایه های تند‌ شاپور رمضانی به نماینده بویراحمد و دنا در دیدار با مردم کالوس

حتی اگر کسی دزد بود جوانمردی هم می‌کرد، مال مردم را ناجوانمردانه نمی‌خورد، در جایی که لازم بود حتی جان خود را فدا می‌کردند، کالایی و مال و اموالی که قابل خرید و فروش باشد نداشتند اما جوانمردی‌شان را نمی‌فروختند.؛