طی حکمی رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان بویراحمد منصوب شد

طی حکمی رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان بویراحمد منصوب شد

مدیر جدید اوقاف وامور خیریه بویراحمد منصوب شد
خورشیدیان که مسئولیت هایی از جمله حسابدار و امین اموال، مسئول امور مالی و مسئول هیات های امناء، مشاور جوان مدیرکل و ریاست امور اداری و مالی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان را در کارنامه کاری خود دارد