قول دادم اگر روزی کارها را به جایی رساندم سیاست را دو دستی به تشنگان قدرت می‌دهم/توانم خیلی بالاتر از این است

قول دادم اگر روزی کارها را به جایی رساندم سیاست را دو دستی به تشنگان قدرت می‌دهم/توانم خیلی بالاتر از این است

گـــفتن نگـــین/قول دادم اگر روزی کارها را به جایی رساندم سیاست را دو دستی به تشنگان صندلی سبز بهارستان تحویل می‌دهم. نماینده مردم کهگیلویه در مجلس گفت: قول دادم هر زمان که کارها را به جایی رساندم سیاست را دو دستی به کسانی که تشنه نشستن بر صندلی سبز بهارستان هستند تحویل دهم. ‌به گزارش