اولویت حوزه عمرانی تامین آب شرب، ساماندهی راه های روستایی و مبلمان شهری است/ ضرورت برگزاری میزگرد تخصصی “بحران آب”

اولویت حوزه عمرانی تامین آب شرب، ساماندهی راه های روستایی و مبلمان شهری است/ ضرورت برگزاری میزگرد تخصصی “بحران آب”

استان با ۴ بحران از جمله کرونا که یک اپیدمی جهانی است رو به رو است که به نسبت استان های برخوردار و با مدیریت صحیح و قاطع استاندار همراهی مردم وضعیت بهتری داریم و اما بازسازی سی سخت، تنش آبی و آتش سوزی ها دیگر بحران های پیش رو است.؛