همه سرمایه های ما از حوزه آموزش و پرورش می‌گذرد/ بخواهیم در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی توسعه و بالندگی داشته باشیم باید آموزش و پرورش قوی داشته باشیم

همه سرمایه های ما از حوزه آموزش و پرورش می‌گذرد/ بخواهیم در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی توسعه و بالندگی داشته باشیم باید آموزش و پرورش قوی داشته باشیم

همه سرمایه های ما از حوزه آموزش و پرورش می‌گذرد اگر بخواهیم در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی توسعه و بالندگی داشته باشیم باید آموزش و پرورش قوی داشته باشیم. تشکل های دانش آموزی بازوان توانمند معاونت پرورشی هستند؛