جاودان سیرت خدمت گذار صدیقی بود که در اوج همه گیری کرونا خدمات فراوانی به مردم استان ارائه کرد/  جاودان سیرت به دلایل غیرمنطقی آنهم در شرایط بدی برکنار شد/ درخواست رستمی یاسوجی از مسئولان ارشد استانی؛ به تقاضای آحاد مردم استان که ابقای دکتر جاودان سیرت به واسطه خدمت به خلق خدا هستند،توجه ویژه داشته و به نظرات مردم این استان صحه بگذارید

جاودان سیرت خدمت گذار صدیقی بود که در اوج همه گیری کرونا خدمات فراوانی به مردم استان ارائه کرد/ جاودان سیرت به دلایل غیرمنطقی آنهم در شرایط بدی برکنار شد/ درخواست رستمی یاسوجی از مسئولان ارشد استانی؛ به تقاضای آحاد مردم استان که ابقای دکتر جاودان سیرت به واسطه خدمت به خلق خدا هستند،توجه ویژه داشته و به نظرات مردم این استان صحه بگذارید

ایشان باید بدانند اگرچه به دلایل غیرمنطقی آنهم در شرایط بدی برکنار شدند اما تلاش ایشان از چشم هیچ فردی پوشیده نیست، چه کسانی که بیمار شدند و تحت نظر ایشان مداوا شدند و چه اطرافیان بیماران که شاهد از جان گذشتگی دکتر جاودان سیرت بودند، مردم قدردان زحمات خالصانه شما هستند.؛