تقدیر سردار سپاه فتح از  فعالیت بسیج دانشجویی و دانشجویان انقلابی در حوزه مطالبه گری و معیشتی محرومان استان/دانشجویان با ورود پول‌های باد آورده و کثیف در انتخابات مقابله کنند

تقدیر سردار سپاه فتح از فعالیت بسیج دانشجویی و دانشجویان انقلابی در حوزه مطالبه گری و معیشتی محرومان استان/دانشجویان با ورود پول‌های باد آورده و کثیف در انتخابات مقابله کنند

متأسفانه قانون‌گریزی در برخی جاها بیداد می‌کند، که ناشی از ضعف ناظران قانون و فرهنگ نادرستی است که از زمان خان و خان بازی به آن دچار شده‌ایم؛