واکاوی سخنان شیخ محمدعلی از تهران تا زیلایی/ جناب وکیلی،بویی که در این حوزه به مشام می رسد بوی کباب نیست

واکاوی سخنان شیخ محمدعلی از تهران تا زیلایی/ جناب وکیلی،بویی که در این حوزه به مشام می رسد بوی کباب نیست

وکیلی از یار مانده و از دوست رانده ، بدون امید از لیست امید گفت حاضر است تهران را با زیلایی عوض کند تازه شرط هم گذاشت! ( اجماع نخبگان) اینکه اگر اجماع حاصل شود چند صباحی حاضرم در خدمت زادگاهم باشم!!!؛