هیات منصفه مطبوعات موروثی نشود

هیات منصفه مطبوعات موروثی نشود

انتظار است رئیس محترم کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد که مر قانون را در اجرای همه امور وجهه همت خود قرار داده است با دستور رسیدگی عاجل به این امر بر هر گونه نفوذ و لابی گری خط بطلان بکشاند و در صورت اثبات تمرد از قانون نسبت به ابطال این احکام انتصابی در راستای حقوق عامه از طرق مقتضی اقدام نمایند.؛