متلک‌اندازی سیاسی که کار نشد، دولت کمی هم تدبیر کند

متلک‌اندازی سیاسی که کار نشد، دولت کمی هم تدبیر کند

تا زمانی که رئیس ‌دولت از رسانه‌ها برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و عکس‌های یادگاری استفاده می‌کند و مشاورین رسانه‌ای‌اش دنبال بازی‌های زبانی توئیتری‌اند نباید امیدی به تدبیر رسانه‌ای دولت داشت و نباید به تدبیر طرح‌هایش امید بست.؛