واکنش تند فعال سیاسی اصولگرا به اظهارات اخیر غلام رضا تاجگردون / تبعیض، تحقیر،رانت و معامله گری در کجای فرآیند توسعه معنا و مفهوم پیدا می کند؟

واکنش تند فعال سیاسی اصولگرا به اظهارات اخیر غلام رضا تاجگردون / تبعیض، تحقیر،رانت و معامله گری در کجای فرآیند توسعه معنا و مفهوم پیدا می کند؟

تقاضا دارم که توسعه و مفهوم با ارزش این علم و این فرایند موردنیاز و مستمر را بیشتر از این قربانی مطامع روند لابیگرایانه و تثبیت اثرات روح معامله گرایانه و چپاول عصر مرکانتلیسم نفرمایید؛